Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

photo 2023 08 09 16 21 55Tuproqshunoslik va agrokimyoviy tadqiqotlar instituti doktoranti.

Tug‘ilgan yili: 12.01.1994

Ixtisoslik: 03.00.13 ‒ “Tuproqshunoslik”.(PhD)

Mavzu: “Sug‘oriladigan va lalmi tuproqlarning xususiyatlarini aniqlashda spektroskopiya usullaridan foydalanish asoslari” (Parkent va Mirzaobod tumanlari misolida)

Тема: «Основы применения методов спектроскопии при определении характеристик орошаемых и богарных почв» (на примере Паркентского и Мирзаабадского районов)

Theme: "Fundamentals of using spectroscopy methods in determining the characteristics of irrigated and rainfed soils" (in the example of Parkent and Mirzaabad districts)

 Ilmiy rahbar: B.f.f.d., Z.A. Baxodirov 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

XOLDAROV DAVRONBEK

Tuproqshunoslik va agrokimyoviy tadqiqotlar instituti doktoranti.

Tug‘ilgan yili: 19.01.1974

Ixtisoslik: 03.00.13 ‒ “Tuproqshunoslik”.(DSc)

Mavzu: Farg‘ona vodiysi sho‘rlangan tuproqlari biogeokimyosi va foydalanish yo‘llari.Tuproqshunoslik (fan doktori DSc)

Тема: Биогеохимия засоленных почв Ферганской долины и способы исползования. Почвоведения (DSс)

Theme: Biogeochemistry of saline soils of the Fergana Valley and ways of use. Soil science (DSc)

Ilmiy rahbar: Q.x.f.d., prof. G‘.Yuldashev

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

JORAYEV SHUXRATTuproqshunoslik va agrokimyoviy tadqiqotlar instituti tayanch doktoranti.

Tug‘ilgan yili: 20.05.1986

Ixtisoslik: 03.00.13 ‒ “Tuproqshunoslik”.(PhD)

Mavzu: Bo‘z tuproqlar mintaqasi asosiy tuproqlari, ularning fosfatlar holatini yaxshilashning ilmiy asoslari (Chirchiq daryosi havzasi misolida). Tuproqshunoslik (PhD)

Тема: Основные почвы сероземного пояса, научные основы улучшения их фосфатного состояния (На примере бассейна реки Чирчик). Почвоведение (PhD)

Theme: The main soils of serozem belt, the scientific basis for improving their phosphate state (On the example of the Chirchik River basin). Soil science (PhD)

Ilmiy rahbar: B.f.d., N.Yu.Abduraxmonov

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tug‘ilgan yili: 07.11.1989

Tuproqshunoslik va agrokimyo ilmiy-tadqiqot instituti tayanch doktoranti.

XOLMATOV OTABEK

Ixtisoslik: 06.01.04 Agrokimyo (PhD)

Mavzu: Fosforli o‘g‘itlar samaradorligini oshirishning ilmiy asoslarini ishlab chiqish. Agrokimyo (PhD)

Тема: Разработка научных основ повышения эффективности фосфорных удобрений. Агрохимия (PhD)

Theme: Developing the scientific basis for increasing the efficiency of phosphorus fertilizers. Agrochemistry (PhD)

Ilmiy rahbar: Q.x.f.n., A.J.Bairov

 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tug‘ilgan yili: 26.08.1985

Tuproqshunoslik va agrokimyo ilmiy-tadqiqot instituti tayanch doktoranti.

KARIMOV XAITOLI

Ixtisoslik: 03.00.13 ‒ “Tuproqshunoslik”.(PhD)

Mavzu: Bo‘z tuproqlar mintaqasida organik moddaning shakillanishi, fizik-kimyoviy xossalarigan tabiiy va antropogen omillarning ta’siri (Toshkent vohasi misolida).Tuproqshunoslik (PhD)

Тема: Влияние природных и антропогенных факторов на формирование органического вещества, физико-химические свойства в условиях почв сероземной зоны (на пример Ташкентского оазиса). Почвоведения (PhD)

Theme: Influence of natural and anthropogenic factors on the formation of organic matter, physical and chemical properties in soil conditions of the gray earth zone (for example, the Tashkent oasis). Soil science (PhD)

Ilmiy rahbar:  B.f.d. prof., M.M.Toshqo‘ziev

© 2024 Tuproqshunoslik va agrokimyoviy tadqiqotlar instituti